Danh sách tài trợ dự án Khoa học và Công nghệ

Các đề án tài trợ và hợp tác

VINIF.2021.DA00001 – Nghiên cứu các hiệu ứng lượng tử tương đối tính trong hệ ống dẫn sóng nhị nguyên

Dự án mô phỏng ba hiệu ứng cơ bản trong Cơ học lượng tử tương đối tính là: i) hiệu

VINIF.2021.DA00002 – Chỉnh sửa bộ gen nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng Phosphate ở cây lúa Việt Nam

Phân bón Phosphate có vai trò thiết yếu đối với sự sinh trưởng phát triển và quyết định tới năng

VINIF.2021.DA00030 – Hàm zeta, giá trị zeta và những chủ đề liên quan

Chủ nhiệm dự án và nhóm nghiên cứu dự định đề xuất một dự án có tính đột phá để