VINIF.2021.DA00047 – Innovative and Smart Agriculture Platform: A Digital Transformation and High Technology Integration for improved Coffee Value Chain and Supply Chain in Vietnam

Dự án INNSA nhằm phát triển một nền tảng nông nghiệp Thông minh và Đổi mới sáng tạo cho chuỗi