Danh sách tài trợ các đề án thạc sĩ liên kết

Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (Vingroup Innovation Foundation – VinIF) thuộc Viện Nghiên cứu Dữ liệu lớn (Vingroup Big Data Insititute – VinBigdata) được tập đoàn Vingroup thành lập với chức năng hỗ trợ các tổ chức, cá nhân thực hiện nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, nhằm tạo ra những thay đổi tích cực và bền vững cho Việt Nam.

Danh sách 05 đề án ký kết thỏa thuận năm 2020:

Không tìm thấy kết quả