VINIF.2021.DA00171 – Xây dựng Nền tảng Quản trị Dữ liệu Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Quy mô Quốc gia Sử dụng Công nghệ Tính toán Đám mây và Dữ liệu lớn

Chủ nhiệm dự án
PGS.TS. Nguyễn Long Giang & TS. Đinh Văn Dũng & TS. Võ Sỹ Nam
Tổ chức chủ trì
Viện Công nghệ thông tin, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Dự án đặt mục tiêu xây dựng một nền tảng thu thập, lưu trữ, quản trị, chia sẻ dữ liệu nghiên cứu khoa học trong toàn quốc, tích hợp các công cụ, mô hình phân tích, xử lý dữ liệu với một số case study thử nghiệm. Dự án được xây dựng với hy vọng tạo lập một nền tảng dữ liệu cộng đồng cho phép cộng đồng đóng góp dữ liệu khoa học cũng như khai thác và chia sẻ dữ liệu. Thông qua nền tảng, các cơ quan nhà nước, các công ty tư nhân và các tổ chức giáo dục đào tạo và nghiên cứu đều có thể cùng khai thác nguồn dữ liệu. Dự án là cơ hội để các nhà khoa học nghiên cứu ứng dụng các công nghệ mới nhất về hệ thống thông tin và dữ liệu lớn. Dự án đặt mục tiêu kết nối và phát triển cộng đồng khoa học tại Việt nam trong lĩnh vực Công nghệ thông tin và truyền thông (CNTT&TT) và các lĩnh vực khác có nhu cầu ứng dụng CNTT&TT. Dự án sẽ có đóng góp quan trọng vào Đề án Tri thức Việt số hóa cũng như các chiến lược khoa học công nghệ của quốc gia, trong đó có Chiến lược quốc gia về nghiên cứu phát triển và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo.

Những nội dung chính của dự án

Nội dung 1: Khảo sát, đánh giá thực trạng dữ liệu nghiên cứu khoa học và công nghệ ở Việt Nam
Nội dung 2: Khảo sát, đánh giá các kiến trúc quản trị dữ liệu Big Data, Cloud
Nội dung 3: Đề xuất Kiến trúc nền tảng quản trị dữ liệu nghiên cứu khoa học và công nghệ
Nội dung 4: Xây dựng hạ tầng Cloud cho nền tảng quản trị dữ liệu nghiên cứu khoa học và công nghệ
Nội dung 5: Xây dựng nền tảng quản trị dữ liệu lớn (Big Data)
Nội dung 6: Thử nghiệm chia sẻ dữ liệu nghiên cứu khoa học và công nghệ từ các nhóm / tổ chức nghiên cứu
Nội dung 7: Thử nghiệm sử dụng dữ liệu trên nền tảng quản trị dữ liệu nghiên cứu khoa học và công nghệ
Nội dung 8: Đề xuất mô hình triển khai nền tảng quản trị dữ liệu nghiên cứu khoa học và công nghệ ở phạm vi quốc gia
Nội dung 9: Tổ chức hội thảo lấy ý kiến chuyên gia, quảng bá chia sẻ và sử dụng dữ liệu nghiên cứu khoa học và công nghệ, tập huấn cho các đơn vị tham gia

Tác động của dự án

Việc xây dựng hệ thống khai thác và tái sử dụng dữ liệu nghiên cứu khoa học (DLNC) đem lại hiệu quả rất lớn cho cộng đồng khoa học, giáo dục và đời sống xã hội bao gồm:

  • Với lĩnh vực khoa học công nghệ: Xây dựng được hệ thống dữ liệu lớn theo kiến trúc của Bigdata phục vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ các cấp; giám sát dữ liệu để đưa ra các cảnh cáo như: trùng dữ liệu, nguồn tham khảo … tránh tình trạng nghiên cứu trùng lặp gây lãng phí.
  • Với lĩnh vực giáo dục và đào tạo: Hệ thống DLNC giúp dễ dàng tra cứu, tìm kiếm, chia sẻ, phân tích đánh giá.
  • Với lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội: Hệ thống DLNC giúp việc so sánh, đánh giá chuyên sâu về một lĩnh vực cụ thể trong đời sống trở nên dễ dàng, với những kiến thức khoa học một cách cập nhật nhất.
Chủ nhiệm dự án
PGS.TS. Nguyễn Long Giang & TS. Đinh Văn Dũng & TS. Võ Sỹ Nam
Tổ chức chủ trì
Viện Công nghệ thông tin, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Tags

Tiến độ dự kiến
15/11/2021
15/05/2022
Giai đoạn 1

Báo cáo nội dung 1, 2, 3 của thuyết minh:
– Hiện trạng dữ liệu nghiên cứu khoa học và công nghệ ở Việt Nam
– Đánh giá các kiên trúc nền tảng Cloud, dữ liệu lớn hiện thời
– Đề xuất Kiến trúc nền tảng quản trị dữ liệu nghiên cứu khoa học và công nghệ
– Phần mềm nền tảng Cloud giai đoạn 1.
– Phần mềm nền tảng quản trị dữ liệu lớn giai đoạn 1.
– Báo cáo xây dựng nền tảng quản trị dữ liệu nghiên cứu khoa học và công nghệ giai đoạn 1 (nội dung 4, 5 trong thuyết minh)
– Hội thảo giới thiệu lấy ý kiến chuyên gia về kiến trúc nền tảng quản trị sử dụng dữ liệu nghiên cứu khoa học và công nghệ và demo platform

15/05/2023
Giai đoạn 2

– Phần mềm nền tảng Cloud giai đoạn 2.
– Phần mềm nền tảng quản trị dữ liệu lớn giai đoạn 2.
– Báo cáo xây dựng nền tảng quản trị dữ liệu nghiên cứu khoa học và công nghệ giai đoạn 2 (nội dung 4, 5 trong thuyết minh)
– Hội thảo giới thiệu lấy ý kiến chuyên gia về platform nền tảng quản trị sử dụng dữ liệu nghiên cứu khoa học và công nghệ

15/11/2023
Giai đoạn 3

– Báo cáo thử nghiệm nền tảng quản trị dữ liệu nghiên cứu khoa học & công nghệ (nội dung 6, 7, 8 trong thuyết minh)
– Hội thảo lấy ý kiến chuyên gia, quảng bá chia sẻ và sử dụng dữ liệu nghiên cứu khoa học và công nghệ
– Bài báo được chấp nhận trên 1 tạp chí Q1