VINIF.2020.DA01 – Bảo tồn và khai thác bền vững nguồn lợi cá đối Ellochelon vaigiensis ở Đồng bằng sông Cửu Long

Chủ nhiệm dự án
TS. Đinh Minh Quang
Tổ chức chủ trì
Trường Đại học Cần Thơ

Vấn đề thách thức cần giải quyết

Giống cá Ellochelon phân bố ở Ấn Độ-Thái Bình Dương, kể cả nước lợ và ngọt. Đến nay, giống này có một loài là Ellochelon vaigiensis được ghi nhận ở ĐBSCL và đây cũng là loài có giá trị thương phẩm cao. Tuy nhiên, quần thể của loài cá này đang phải đối mặt với tình trạng khai thác quá mức, ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu. Bên cạnh đó, nhiều thông tin về loài cá này vẫn còn chưa được biết đến như bộ gen ty thể, đặc điểm dinh dưỡng, sinh học sinh sản, di cư và cấu trúc quần thể. Giải quyết được các vấn đề nêu trên sẽ tìm ra được giải pháp tối ưu để khai thác hợp lý và bảo tồn loài cá này ở khu vực nghiên cứu.

Mục tiêu dự án

1. Xây dựng được bản đồ phân bố của loài Ellochelon vaigiensis ở khu vực nghiên cứu.

2. Cung cấp được dẫn liệu về trình tự gen COI và Cytb ty thể của loài Ellochelon vaigiensis để phục vụ việc xác định loài và đánh giá đa dạng di truyền tại khu vực nghiên cứu.

3. Cung cấp được dẫn liệu về đặc điểm dinh dưỡng, sinh sản và quần thể của loài Ellochelon vaigiensis tại khu vực nghiên cứu.

4. Đề xuất được giải pháp khai thác hợp lý và bảo tồn loài Ellochelon vaigiensis ở khu vực nghiên cứu.

Tác động xã hội

Kết quả của dự án nhằm góp phần đề xuất giải pháp bảo tồn và khai thác bền vững nguồn lợi của loài Ellochelon vaigiensis ở khu vực nghiên cứu; đồng thời làm cơ sở nghiên cứu sinh sản và nuôi nhân tạo chúng.

Chủ nhiệm dự án
TS. Đinh Minh Quang
Tổ chức chủ trì
Trường Đại học Cần Thơ

Tags

Tiến độ dự kiến
01/11/2020
31/10/2021
Giai đoạn 1

Sản phẩm giai đoạn 1:
– Bản đồ phân bố của loài Ellochelon vaigiensis ở khu vực nghiên cứu.
– Dẫn liệu trình tự gen COI và Cyt b của loài Ellochelon vaigiensis.

31/10/2022
Giai đoạn 2

Sản phẩm giai đoạn 2:
– Hai học viên cao học báo cáo thành công luận văn; Một nghiên cứu sinh hoàn thành luận án.
– Bộ dẫn liệu về tăng trưởng, dinh dưỡng, sinh sản và quần thể của cá đối Ellochelon vaigiensis tại khu vực nghiên cứu.
– Hai bản thảo bài báo được gửi đến tạp chí quốc tế Q1.

31/10/2023
Giai đoạn 3

Sản phẩm giai đoạn 3:
– Giải pháp bảo tồn và khai thác hợp lý nguồn lợi của loài Ellochelon vaigiensis ở khu vực nghiên cứu.
– Hai bản thảo bài báo được đăng hoặc đồng ý đăng trên tạp chí quốc tế Q1.