VINIF.2019.DA09 – Một số hướng mới của Giải tích điều hòa, Tối ưu và Điều khiển với ứng dụng vào phân tích dữ liệu và công nghiệp.

project manager image
Chủ nhiệm dự án
PGS. TSKH. Huỳnh Văn Ngãi
Tổ chức chủ trì
Trường Đại học Quy Nhơn

Trong kỷ nguyên công nghệ số, rất nhiều vấn đề xuất hiện trong công nghệ, như trong các lĩnh vực Khoa học dữ liệu, Xử lý ảnh, Tự động hóa, Trí tuệ nhân tạo, Lý thuyết học máy, Công nghệ sinh học,…, để giải quyết chúng, đòi hỏi những công cụ toán học mới hữu hiệu từ các lĩnh vực toán học cả về mặt lý thuyết và ứng dụng. Đặc biệt, nhiều vấn đề công nghệ thực tế nảy sinh đã đặt ra những bài toán cần phải giải quyết trong các chuyên ngành toán học: Giải tích điều hòa, Lý thuyết tối ưu và Điều khiển hệ thống. Dự án này được đưa ra căn cứ trên nhu cầu thực tiễn đó. Một cách ngắn gọn, dự án tập trung giải quyết một số vấn đề chọn lọc từ điểm nhìn ứng dụng,  trong  ba nhánh: Giải tích điều hòa, Tối ưu cỡ lớn và Điều khiển với ứng dụng vào phân tích dữ liệu và trong công nghiệp. Cụ thể, Dự án tập trung vào các chủ đề nghiên cứu chính như sau:

– Nghiên cứu một số bài toán nảy sinh gần đây trong Giải tích điều hòa hiện đại và ứng dụng trong phân tích tín hiệu, xử lý tín hiệu, xử lý ảnh và trong các lĩnh vực khác của toán học như phương trình vi phân, lý thuyết số, lý thuyết xác suất, và thống kê.

– Nghiên cứu phát triển các thuật toán tối ưu để giải các bài toán tối ưu không lồi thực tế xuất hiện trong khoa học dữ liệu, khai phá dữ liệu, học máy và những lĩnh vực khác của khoa học ứng dụng.

– Nghiên cứu thiết lập những cách tiếp cận mới và hữu hiệu cho bài toán điều khiển số cho các hệ có kết nối mạng và ứng dụng các kết quả đạt được cho một số bài toán điều khiển thực tế trong công nghiệp tự động hóa, mạng robot, mạng hạ tầng.

– Nghiên cứu phương pháp để giải quyết bài toán nhận dạng và điều khiển thích nghi cho các hệ thống điều khiển afin từng phần và ứng dụng trong các hệ điều khiển kỹ thuật.

Về mặt khoa học, dự án cung cấp những kiến thức khoa học mới, nâng cao và chuyên sâu trong các lĩnh vực về Toán học liên quan đến Khoa học dữ liệu, Lý thuyết tối ưu cỡ lớn và Lý thuyết điều khiển số. Về khía cạnh ứng dụng, kết quả của đề tài có thể sử dụng để giải quyết các bài toán nảy sinh từ trong công nghiệp, các khoa học ứng dụng liên quan đến phân tích dữ liệu, điều khiển và tự động hóa. Dự án được đề xuất bởi một nhóm các nhà toán học, từ Khoa Toán, Trường Đại học Quy Nhơn, đã và đang làm việc trong các lĩnh vực khoa học được đề cập. Vì vậy Dự án như một bước khởi đầu để hướng tới xây dựng một trung tâm nghiên cứu mạnh về khoa học dữ liệu và ứng dụng toán học trong công nghiệp tại Trường Đại học Quy Nhơn nói riêng và khu vực Miền trung và Tây nguyên nói riêng.

project manager image
Chủ nhiệm dự án
PGS. TSKH. Huỳnh Văn Ngãi
Tổ chức chủ trì
Trường Đại học Quy Nhơn

Tags

Tiến độ dự kiến
03/09/2019
15/08/2020
GIAI ĐOẠN 1 (12 THÁNG)

Sản phẩm giai đoạn 1:

  • 04 bản thảo bài báo đăng trên tạp chí quốc tế có thể gửi đăng
15/08/2021
GIAI ĐOẠN 2 (12 THÁNG)

Sản phẩm giai đoạn 2:

  • 02 bài báo Q1;
  • 02 bài báo quốc tế gửi phản biện trên tạp chí loại Q1.
03/09/2022
GIAI ĐOẠN 3 (12 THÁNG)

Sản phẩm giai đoạn 3:

  • 02 bài báo Q1;
  • 02 bài báo quốc tế gửi phản biện trên tạp chí loại Q1.