CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC ĐÀO TẠO THẠC SĨ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CÁC NGÀNH LIÊN QUAN ĐẾN KHOA HỌC DỮ LIỆU VÀ HỌC MÁY

Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (Vingroup Innovation Foundation – VINIF) được Tập đoàn Vingroup thành lập với chức năng hỗ trợ các tổ chức, cá nhân thực hiện nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, nhằm tạo ra những thay đổi tích cực và bền vững cho Việt Nam.

Quỹ VINIF thông báo chương trình hợp tác đào tạo thạc sĩ khoa học và công nghệ liên quan đến lĩnh vực Khoa học dữ liệu và Học máy như sau:

1. Mục tiêu và nội dung

Chương trình hợp tác đào tạo thạc sĩ khoa học và công nghệ các ngành liên quan đến lĩnh vực Khoa học dữ liệu và Học máy giữa VINIF và các Viện nghiên cứu, trường Đại học của Việt Nam nhằm hỗ trợ nguồn lực tài chính và công nghệ, mạng lưới tri thức và chuyên gia cho Cơ sở đào tạo (CSĐT) và học viên cao học có điều kiện học tập, nghiên cứu đạt tầm quốc tế.

2. Nguyên tắc chương trình
 • Phù hợp với quy hoạch về đào tạo, kế hoạch phát triển ngành đào tạo, sứ mệnh, chức năng, nhiệm vụ của CSĐT và gắn với việc thực hiện kế hoạch chiến lược đào tạo của CSĐT và Vingroup;
 • Tên ngành đào tạo có trong Danh mục giáo dục, đào tạo của Nhà nước; không nằm trong danh mục các ngành có cảnh báo nguy cơ dư thừa nguồn nhân lực hoặc đã có chủ trương tạm dừng mở ngành đào tạo của các cơ quan cấp Bộ.
 • Trường hợp ngành đào tạo chưa có trong Danh mục giáo dục, đào tạo của Nhà nước, CSĐT căn cứ vào Danh mục giáo dục, đào tạo của Nhà nước, danh mục giáo dục đào tạo hiện hành trên thế giới và kinh nghiệm thực tiễn đào tạo của một số nước trên thế giới mà chương trình đã được kiểm định cấp chương trình để xây dựng đề án, đề xuất phương án mã ngành đào tạo thí điểm vào Danh mục giáo dục, đào tạo của Nhà nước sau thời gian đào tạo thí điểm.
 • Nội dung hỗ trợ hướng đến các khoản chi, định mức chi nhằm tạo điều kiện đầy đủ về cơ sở vật chất, giáo trình, giảng viên chất lượng quốc tế.
3. Nội dung, kinh phí hỗ trợ
 • VINIF hỗ trợ tối đa 2.000.000.000 VNĐ (Hai tỷ đồng) năm đầu tiên và giảm dần cho các năm tiếp theo cho CSĐT nhằm: Tăng cường chất lượng giảng viên; Mời giáo sư thỉnh giảng; Xây dựng, bổ sung giáo trình và bài giảng; Nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị bảo đảm đáp ứng yêu cầu đào tạo trình độ thạc sĩ; Nâng cao năng lực, kinh nghiệm trong nghiên cứu khoa học ở lĩnh vực của ngành mà CSĐT xây dựng đề án mở ngành đào tạo trình độ thạc sĩ; Quản lý chương trình và các chi phí hợp lý khác.
 • Thời gian hỗ trợ tối đa 03 năm. Hàng năm, VINIF sẽ tổ chức kiểm tra, đánh giá để làm cơ sở tài trợ năm các năm tiếp theo hoặc kéo dài thời gian tài trợ.
 • Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VINIF) xem xét hỗ trợ học bổng thạc sĩ thuộc chương trình đáp ứng đủ tiêu chí, điều kiện xét chọn của chương trình học bổng đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ trong nước của Quỹ VINIF (http://vinif.org/vi/chuong-trinh/hoc-bong-sau-dai-hoc).
4. Tiêu chí xét chọn
 • Nhu cầu kinh tế – xã hội và của Vingroup.
 • Chương trình đào tạo (Cấu trúc, Nội dung, Mục tiêu, Số lượng, Chuẩn đầu ra…).
 • Đội ngũ cán bộ giảng dạy của CSĐT
 • Hoạt động nghiên cứu khoa học của CSĐT.
 • Hợp tác trong nước và hợp tác quốc tế của CSĐT.
 • Cơ sở vật chất (Lớp học, thư viện, giáo trình, cơ sở thực tập bên ngoài,…) của CSĐT.
5. Hồ sơ đăng ký

CSĐT đăng ký tham gia chương trình hợp tác đào tạo thạc sĩ khoa học và công nghệ gửi đồng thời hồ sơ bản mềm qua email info@vinif.org và gửi hồ sơ bản cứng về Quỹ theo đường bưu điện. Hồ sơ bao gồm:

 • Đơn đăng ký chương trình (Mẫu VINIF-JM-DDK);
 • Đề án chương trình đào tạo (Mẫu VINIF-KM-TMDA );
 • Tài liệu liên quan khác (nếu có).
6. Kế hoạch thực hiện và địa chỉ nhận hồ sơ
 • Thông báo chương trình: Tháng 11- Tháng 12/2019;
 • Nhận hồ sơ: Từ 25/11/2019 đến 25/12/2019;
 • Xét chọn: từ Tháng 12/2019 đến Tháng 1/2020;
 • Thông báo kết quả: Từ Tháng 1 đến Tháng 2/2020;
 • Ký hợp đồng thực hiện: Trong năm 2020 theo tiến độ thực tế của các CSĐT.
 • Giải ngân kinh phí hỗ trợ: Theo tiến độ hàng năm của chương trình

Biểu mẫu

Địa chỉ nhận hồ sơ:

Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VINIF), Viện nghiên cứu Dữ liệu lớn (VINBDI)

Tầng 2, Tower 1, Times City,
458 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam