Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (Vingroup Innovation Foundation – VinIF) được Tập đoàn Vingroup thành lập với chức năng hỗ trợ các tổ chức, cá nhân thực hiện nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, nhằm tạo ra những thay đổi tích cực và bền vững cho Việt Nam.

Quỹ VinIF thông báo chương trình tài trợ và hợp tác đào tạo thạc sĩ khoa học dữ liệu như sau: