Quản lý dự án và quản lý khoa học đào tạo tại Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VINIF) thông báo tuyển dụng

Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (Vingroup Innovation Foundation) được tập đoàn Vingroup thành lập với chức năng hỗ trợ các tổ chức, cá nhân thực hiện nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo nhằm tạo ra những thay đổi tích cực và bền vững cho Việt Nam.

Hàng năm, Quỹ VINIF hỗ trợ các viện nghiên cứu, trường đại học, nhóm nghiên cứu trẻ và các cá nhân tham gia học tập, nghiên cứu khoa học công nghệ theo các chương trình:

1. Chương trình hỗ trợ nghiên cứu khoa học định hướng ứng dụng.

2. Chương trình học bổng đào tạo Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước.

3. Chương trình hợp tác đào tạo Thạc sĩ liên kết.

4. Tài trợ hội thảo, tọa đàm, diễn đàn khoa học.

5. Chương trình cố vấn khoa học.

6. Chương trình bài giảng đại chúng, giáo sư thỉnh giảng.

7. Chương trình tài trợ sau Tiến sĩ trong nước.

8. Chương trình lưu giữ các giá trị văn hóa lịch sử.

Để triển khai các chương trình tài trợ, Quỹ VINIF cần tuyển dụng 02 vị trí làm việc toàn thời gian tại văn phòng Hà Nội cụ thể như sau:

01 Chuyên viên Quản lý Dự án Khoa học và Công nghệ

I. Chức năng, nhiệm vụ:

 • Phổ biến, giới thiệu thông tin về các chương trình, dự án được Quỹ tài trợ theo quy định.
 • Tìm kiếm, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân có tiềm năng chuẩn bị hồ sơ đăng ký tham gia chương trình.
 • Tiếp nhận hồ sơ đăng ký, tổ chức đánh giá, xét chọn, hoàn thiện thủ tục ký kết hợp đồng tài trợ, theo dõi quản lý thực hiện, giải quyết vấn đề phát sinh, giải đáp thắc mắc liên quan tới chương trình, dự án.
 • Xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên gia, điều phối các chuyên gia tham gia hiệu quả vào công tác đánh giá, xét chọn, tư vấn.
 • Theo dõi tiến độ, kiểm tra, đánh giá, nghiệm thu và thanh lý hợp đồng các chương trình, dự án.
 • Lưu trữ, bảo quản hệ thống tài liệu, hồ sơ liên quan các chương trình, dự án và nội dung hoạt động theo đúng quy định của Quỹ.
 • Chủ trì và phối hợp tổng hợp, đánh giá hiệu quả hoạt động của các dự án đã được Quỹ hỗ trợ.
 • Xây dựng và quản lý các chương trình hợp tác song phương, đa phương với các đối tác trong nước, quốc tế.
 • Tổ chức các hoạt động hợp tác quốc tế, hội nghị trong nước, quốc tế; phát triển, mở rộng quan hệ đối ngoại của Quỹ.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Quỹ giao.

II. Yêu cầu đối với vị trí công việc

a. Trình độ chuyên môn và kỹ năng liên quan

 • Tốt nghiệp đại học hoặc thạc sỹ, tiến sĩ về chuyên ngành quản trị, khoa học quản lý, khoa học công nghệ hoặc chuyên ngành khác có liên quan.
 • Kỹ năng quản lý, theo dõi giám sát tốt, sử dụng công cụ phù hợp để đạt kết quả, mục tiêu dự kiến.
 • Kỹ năng xây dựng kế hoạch hoạt động, kế hoạch tài chính, ngân sách, xây dựng báo cáo.
 • Có khả năng giao tiếp, đọc, viết tốt bằng tiếng Anh và tiếng Việt.
 • Kỹ năng đàm phán, giải quyết vấn đề.
 • Kỹ năng phối hợp, hợp tác, làm việc nhóm, xây dựng mạng lưới đối tác.
 • Hiểu biết chung về chu trình quản lý, các vấn đề pháp lý liên quan đến hợp đồng, mua sắm đấu thầu và lĩnh vực liên quan đến phạm vi công việc.
 • Hiểu biết xu hướng khoa học công nghệ của quốc gia.

b. Kinh nghiệm làm việc thực tế

 • Ít nhất 3 năm kinh nghiệm thiết kế, xây dựng kế hoạch chương trình hoạt động; quản lý, giám sát thực hiện hoạt động và ngân sách.
 • Điều phối, hợp tác với các trường đại học, viện nghiên cứu trong nước, các đối tác là tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế.
 • Kinh nghiệm tổ chức các chương trình, sự kiện, hội nghị hội thảo, đoàn ra, đoàn vào.
 • Có hiểu biết về việc đánh giá các công bố khoa học, đăng kí sở hữu trí tuệ, bằng phát minh sáng chế, giải pháp phần mềm.

01 Chuyên viên Quản lý Khoa học và Đào tạo

I. Chức năng, nhiệm vụ:

 • Phổ biến, giới thiệu thông tin về các chương trình Khoa học và đào tạo được Quỹ tài trợ theo quy định (Chương trình tài trợ học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước; Chương trình Hợp tác đào tạo thạc sĩ; Chương trình tài trợ sau Tiến sĩ trong nước; Chương trình bài giảng đại chúng, giáo sư thỉnh giảng; Chương trình lưu giữ các giá trị văn hóa lịch sử).
 • Tìm kiếm và hướng dẫn các tổ chức, ứng viên có năng lực tham gia chương trình.
 • Tiếp nhận hồ sơ đăng ký, tổ chức đánh giá, xét chọn, hoàn thiện thủ tục ký kết hợp đồng tài trợ, theo dõi quản lý thực hiện, giải quyết vấn đề phát sinh, giải đáp thắc mắc liên quan tới chương trình, đề án, học bổng.
 • Xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên gia, phối hợp cùng các chuyên gia trong công tác đánh giá, xét chọn, tư vấn.
 • Lưu trữ, bảo quản hệ thống tài liệu, hồ sơ liên quan các chương trình, nội dung hoạt động theo đúng quy định của Quỹ.
 • Chủ trì và phối hợp tổng hợp, đánh giá hiệu quả hoạt động của từng chương trình được Quỹ hỗ trợ.
 • Xây dựng và quản lý các chương trình hợp tác với các trường đại học, viện nghiên cứu trong nước.
 • Phối hợp và tổ chức các hoạt động hội nghị/ hội thảo trong nước, quốc tế; phát triển, mở rộng quan hệ đối ngoại của Quỹ.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Quỹ giao.

II. Yêu cầu đối với vị trí công việc

a. Trình độ chuyên môn và kỹ năng liên quan

 • Tốt nghiệp đại học hoặc thạc sĩ, tiến sĩ về chuyên ngành quản trị, khoa học quản lý, khoa học công nghệ hoặc chuyên ngành khác có liên quan.
 • Kỹ năng quản lý, theo dõi giám sát tốt, sử dụng công cụ phù hợp để đạt kết quả, mục tiêu dự kiến.
 • Kỹ năng xây dựng kế hoạch hoạt động, kế hoạch tài chính, ngân sách, xây dựng báo cáo.
 • Có khả năng giao tiếp, đọc, viết tốt bằng tiếng Anh và tiếng Việt.
 • Kỹ năng phối hợp, hợp tác, làm việc nhóm, xây dựng mạng lưới đối tác.
 • Hiểu biết chung về chu trình quản lý, các vấn đề pháp lý liên quan đến hợp đồng, mua sắm đấu thầu và lĩnh vực liên quan đến phạm vi công việc.
 • Hiểu biết xu hướng khoa học công nghệ của quốc gia.

b. Kinh nghiệm làm việc thực tế

 • Ít nhất 02 năm kinh nghiệm trong môi trường Đại học, Viện nghiên cứu hoặc kinh nghiệm thiết kế, xây dựng kế hoạch chương trình hoạt động; quản lý, giám sát thực hiện hoạt động và ngân sách.
 • Điều phối, hợp tác với các trường đại học, viện nghiên cứu trong nước, các đối tác là tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế.
 • Kinh nghiệm tổ chức các chương trình, sự kiện, hội nghị hội thảo, đoàn ra, đoàn vào, các khóa học ngắn hạn hoặc dài hạn.
 • Có hiểu biết về việc đánh giá các công bố khoa học.

Hồ sơ đăng ký bao gồm:

 • 01 thư đăng ký (letter of application) (bản mềm).
 • CV (Curriculum Vitae) và bản sao bằng cấp.
 • Chứng chỉ liên quan.

Hồ sơ đăng ký

Ứng viên quan tâm gửi hồ sơ đăng ký tuyển dụng trước ngày 03/01/2021 qua email info@vinif.org

Tags:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Có thể bạn quan tâm