Video sự kiện:

Video Bài giảng đại chúng “Xác định hướng đi trước sự phát triển và tác động của một số công nghệ mới”