JM20-07 – Toán ứng dụng

Tên chương trình:
Toán ứng dụng
Tổ chức chủ trì
Viện Toán học

Tên ngành đào tạo:
+ Tiếng Việt: Toán ứng dụng (Chương trình cao học quốc tế Viện Toán học)
+ Tiếng Anh: Applied Mathematics (International Master Program –
Institute of Mathematics, VAST)
– Mã ngành đào tạo: 8 46 01 12
– Loại hình đào tạo: Tập trung
– Thời gian đào tạo: 2 năm
– Tên văn bằng sau khi tốt nghiệp:
+ Tiếng Việt: Thạc sỹ toán học; chuyên ngành: Toán ứng dụng
+ Tiếng Anh: Master in Mathematics, Major: Applied Mathematics

Kiến thức: Học viên được trang bị các kiến thức sau khi tốt nghiệp:
1. Kiến thức toán học nền tảng và toàn diện thông qua các môn học cơ bản,
(Các môn cơ bản gồm: Lập trình, Thuật toán, Đại số tuyến tính tính toán, Mô
hình toán học, Tối ưu tính toán, Xác suất, Thống kê)
2. Kiến thức mô hình hóa các bài toán thực tế của Khoa học dữ liệu,
3. Kiến thức chuyên ngành để giải quyết các bài toán về Khoa học dữ liệu bằng các cách tiếp cận của Học máy, Học sâu, Thống kê, Tính toán số, Tối ưu, Vận trù học, ….
Kĩ năng: Thông qua khung chương trình và kiến thức trong khung chương trình đó, học viên sẽ được trang bị các kĩ năng sau:
1. Kĩ năng sử dụng và kết hợp các công cụ khác nhau của Toán học, Tin học cùng kiến thức về khoa học dữ liệu để giải các bài toán thực tế.
2. Kĩ năng làm việc trong các công nghiệp (Thông qua chương trình thực tập giải quyết các bài toán thực tế tại các công ty)
Năng lực nghiên cứu khoa học: Là một Viện nghiên cứu uy tín bậc nhất trong cả nước về Toán học với các hướng nghiên cứu trải rộng ở hầu hết các ngành khác nhau của toán học, học viên tham gia chương trình có được cơ hội để học và trang bị cho mình kĩ năng nghiên cứu khoa học. Các kĩ năng này học viên có thể được trang bị thông qua việc tham gia các seminar và các trường chuyên biệt tổ chức tại Viện và hoàn thành luận án thạc sỹ khoa học:
Tham gia các seminar tại Viện Toán học: Học viên tham gia chương trình được tham gia trực tiếp các seminar của các phòng khác nhau của Viện Toán. Rất nhiều seminar được tổ chức đều đặn hàng tuần của các phòng chuyên môn của Viện Toán học có các bài báo cáo khoa học về các chủ điểm liên quan đến khoa học dữ liệu (chủ điểm chính của chương trình đào tạo). Cụ thể, học viên có được nhiều cơ hội tham gia tìm hiểu các vấn đề nghiên cứu thông qua tham dự:
1. Seminar phòng Phương Trình Vi Phân (Các vấn đề về học máy, đồng bộ hóa dữ liệu, xử lý số liệu, tính toán khoa học…)
2. Seminar phòng Cơ sở Toán học và Tin học (Các vấn đề về Thuật toán, độ phức tạp của tính toán, mô hình hóa các mạng lưới…)
3. Seminar phòng Giải tích số và Tính toán khoa học (Hình học tính toán, giải tích số…)
4. Seminar phòng Tối ưu và Tính toán điểu khiển (Các vấn đề tối ưu, tính toán…)
5. Seminar phòng Xác suất và Thống kê (Các vấn đề về mô hình hóa số liệu, phân tích số liệu…)
Tham gia các trường chuyên biệt tại Viện Toán học: Hàng năm Viện Toán học tổ chức đều đặn các trường chuyên biệt phù hợp với các đối tượng đào tạo khác nhau. Các học viên của chương trình được khuyến khích tham dự các trường chuyên biệt ở trình độ Thạc Sỹ. Các trường chuyên biệt này được phối hợp tổ chức bởi các nhà khoa học có uy tín trong và ngoài nước và với xu hướng phát triển của khoa học dữ liệu và học máy trên thế giới, Viện Toán học đã và đang tổ chức nhiều trường chuyên biệt theo hướng trên.

Tên chương trình:
Toán ứng dụng
Tổ chức chủ trì
Viện Toán học

Tags

Tags