JM20-06 – Khoa học dữ liệu

Tên chương trình
Thạc sĩ khoa học chuyên ngành Khoa học dữ liệu
Tổ chức chủ trì
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội
 • Tên ngành đào tạo:
  • Tiếng Việt: Khoa học dữ liệu
  • Tiếng Anh: Data Science
 • Mã ngành đào tạo: Thí điểm
 • Loại hình đào tạo: Chính qui
 • Thời gian đào tạo: 02 năm
 • Tên văn bằng sau khi tốt nghiệp:
  • Tiếng Việt: Thạc sĩ khoa học chuyên ngành Khoa học dữ liệu
  • Tiếng Anh: Master of Science in Data Science

– Về kiến thức

Trang bị cho học viên chuyên ngành Khoa học dữ liệu kiến thức nâng cao, cập nhật nhất về các phương pháp lưu trữ, truy vấn, phân tích, thống kê và tính toán trên dữ liệu;

Chương trình cũng sẽ bước đầu định hướng cho học viên thực hiện nghiên cứu ứng dụng thông qua luận văn tốt nghiệp theo các hướng cụ thể như: khai thác dữ liệu văn bản, phát hiện tri thức, phân tích dữ liệu trong các lĩnh vực y sinh học, địa lí – địa chất, nông nghiệp…

– Về kĩ năng

Trang bị cho học viên các phương pháp nghiên cứu, các kĩ năng phát hiện và phân tích vấn đề, đưa ra giải pháp để giải quyết vấn đề dựa trên các mô hình thuật toán hiện đại và các công nghệ lưu trữ, tính toán phân tán cũng như các mô hình xác suất thống kê và các phương pháp số cho phép tổng hợp số liệu, phân tích, diễn dịch dữ liệu và đưa ra các mô hình dự báo trong các ứng dụng cụ thể.

 Về thái độ

          Chương trình cũng trang bị cho học viên trách nhiệm công dân, ý thức cá nhân, đạo đức nghề nghiệp, cũng như thái độ phục vụ. Thái độ tích cực và tinh thần yêu nghề sẽ được quan tâm khuyến khích học viên.

– Năng lực nghiên cứu khoa học đạt được sau quá trình đào tạo

 • Có đủ năng lực và kiến thức để theo học chương trình đào tạo Tiến sĩ cùng chuyên ngành hoặc các chuyên ngành thuộc nhóm các chuyên ngành phù hợp như Toán ứng dụng, Cơ sở toán học cho tin học cũng như các chuyên ngành thuộc ngành Công nghệ thông tin như Khoa học máy tính, Hệ thống thông tin.
 • Hoàn toàn có khả năng học tập nâng cao trình độ nghiên cứu/ứng dụng ở các khóa học nghiệp vụ chuyên ngành ở các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam và quốc tế.

– Vị trí công tác của người học sau khi tốt nghiệp

 • Có khả năng làm việc ở các vị trí như chuyên gia công nghệ, chuyên gia nghiên cứu phát triển trong tập đoàn, doanh nghiệp v.v. trong lĩnh vực liên quan đến phân tích dữ liệu; khai phá dữ liệu và xử lý tri thức; tính toán phân tán và tính toán hiệu năng cao.
 • Có khả năng làm việc ở các vị trí chuyên gia phân tích dữ liệu trong các tổ chức khoa học, kinh tế, chính trị và xã hội.
 • Có khả năng làm nghiên cứu viên theo hướng chuyên ngành của mình ở các viện, trường đại học và các cơ quan nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh.
 • Có thể làm giảng viên tại các trường đại học và cao đẳng trong lĩnh vực liên quan.
Tên chương trình
Thạc sĩ khoa học chuyên ngành Khoa học dữ liệu
Tổ chức chủ trì
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội

Tags

Tags