JM20-01 – Khoa học dữ liệu ứng dụng

Mục tiêu chung: Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về Khoa học dữ liệu đáp ứng nhu cầu của xã hội hiện nay.

Mục tiêu cụ thể: Cung cấp cho học viên các kiến thức nền tảng về Khoa học dữ liệu và rèn luyện các kĩ năng phục vụ ứng dụng thực tế, bao gồm:
1. Kiến thức về các phương pháp số và phương pháp thống kê trong phân tích dữ liệu;
2. Kiến thức và kĩ năng phát triển, khai thác phần mềm phân tích dữ liệu lớn;
3. Kiến thức và kĩ năng phát hiện và giải quyết vấn đề đặt ra trong các bài toán phân tích dữ liệu lớn;
4. Kiến thức và kĩ năng tổng hợp, phân tích, diễn giải dữ liệu và đưa ra các mô hình dự báo trong các ứng dụng cụ thể;
5. Phát triển năng lực tự học, tự nghiên cứu cho học viên
6. Đào tạo học viên có đạo đức nghề nghiệp trong lĩnh vực dữ liệu, tính riêng tư và bảo vệ sản phẩm trí tuệ.

Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp: Sau khi tốt nghiệp CTĐT trình độ thạc sĩ chuyên ngành Khoa học dữ liệu ứng dụng, học viên có thể đảm nhiệm các vị trí công việc sau:
1. Data Scientist – Chuyên gia khai phá dữ liệu và xây dựng mô hình
2. Data Analyst – Chuyên gia phân tích dữ liệu
3. Data Architect – Chuyên gia kiến trúc dữ liệu
4. Statistician – Chuyên gia phân tích thống kê
5. Database Administrator – Chuyên gia quản trị cơ sở dữ liệu
6. Business Analyst – Chuyên gia phân tích kinh doanh
7. Data & Analytics Manager – Quản lý (trưởng phòng/giám đốc) phân tích dữ liệu.

Tags

Tags