Danh sách tài trợ các đề án thạc sĩ liên kết

Các dự án tài trợ

JM20-03 – Công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) hướng Khoa học dữ liệu, gắn liền với Học máy và Trí tuệ nhân tạo

Mục tiêu chungĐào tạo và bồi dưỡng người học có phẩm chất và năng lực tốt trở thành các chuyên

JM20-01 – Khoa học dữ liệu ứng dụng

Mục tiêu chung: Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về Khoa học dữ liệu đáp ứng nhu cầu