Đại biểu được sắp xếp lưu trú, tham dự tiệc và phương tiện đưa đón đến hội thảo trong 02 ngày tham gia theo thông tin gửi đến các dự án và các khách mời.