Đại diện các Dự án Khoa học công nghệ và Văn hóa, Lịch sử cùng các khách mời.