Ban Tổ chức sẽ gửi email và link đăng kí tham dự cho các đại biểu và khách mời.