• Đối tượng nào có thể đề xuất hồ sơ tài trợ?
  Yêu cầu đối với tổ chức, cá nhân tham gia chương trình: Đơn vị tổ chức là các trường đại học, viện nghiên cứu, tổ chức có uy tín trong khoa học và đào tạo, đã có kinh nghiệm tổ chức các Khóa học ngắn hạn/ Giáo sư thỉnh giảng/ Bài giảng đại chúng có tầm ảnh hưởng và uy tín trong cộng đồng. Diễn giả là nhà khoa học có uy tín. Khóa học ngắn hạn có thời gian tối đa là 02 (hai) tháng.
 • Quỹ có phương thức đánh giá, xét chọn nào không?

  Các hồ sơ được xét chọn dựa trên các tiêu chí sau:

  - Ý nghĩa, tầm ảnh hưởng của Khóa học ngắn hạn/ Giáo sư thỉnh giảng/ Bài giảng đại chúng;

  - Danh sách các diễn giả;

  - Số người tham gia;

  - Mức độ phù hợp về kinh phí.

 • Tôi có thể nộp hồ sơ theo địa chỉ nào?
  Đơn vị tổ chức sự kiện vui lòng gửi hồ sơ bản mềm (file Word, file PDF có chữ ký và đóng dấu) qua email scholarship@vinif.org.
 • Xin hỏi hạn nộp hồ sơ về chương trình là khi nào?
  Thời hạn nộp hồ sơ cho Chương trình Tài trợ khóa học ngắn hạn và giáo sư thỉnh giảng: Tối thiểu 60 ngày trước ngày khai mạc sự kiện, hội thảo.
 • Hồ sơ gồm những gì?

  Hồ sơ đăng ký bao gồm:

  - Đơn đăng ký (Mẫu 1.VINIF030509_DDK);

  - Nội dung, dự toán kinh phí (trong đó nêu rõ các nội dung đề nghị VNCDLL tài trợ);

  - Quyết định tổ chức Khóa học ngắn hạn/Bài giảng đại chúng;

  - Lý lịch khoa học của Diễn giả;

  - Các tài liệu liên quan khác (nếu có).

  Đơn vị tổ chức sự kiện gửi hồ sơ bản mềm (file Word, file PDF có chữ ký và đóng dấu) qua email scholarship@vinif.org.

 • Bài giảng chuyên đề có gì khác với Bài giảng đại chúng?

  Từ năm 2023, Quỹ VINIF tài trợ cho một số chương trình đào tạo để tổ chức các chuỗi bài giảng chuyên đề, tạo điều kiện cho nhóm nghiên cứu, các khoa/viện của các trường đại học mời các chuyên gia uy tín trong ngành.

  Mỗi chuỗi bài giảng chuyên đề kéo dài từ 5 - 10 buổi (kinh phí mỗi buổi từ 5 - 10 triệu đồng).

 • Cần lưu ý gì đối với thời hạn nộp hồ sơ của chương trình cũng như các biểu mẫu đăng ký?

  Mẫu đăng ký tài trợ Bài giảng đại chúng đã được đăng tải trên website của Quỹ VINIF tại đây.

  Hạn nộp hồ sơ: ít nhất 60 ngày trước ngày tổ chức.