• Có thế dùng các bài trên Hội nghị rank A thay thế cho các bài trên tạp chí quốc tế uy tín mà Quỹ quy định được không?

    Bài báo hội nghị Rank A/A* trên https://www.core.edu.au có thể thay thế các bài tạp chí Q1.

  • Danh sách các tạp chí Q1 theo VINIF?

    Danh sách tạp chí Q1 được các dự án đăng ký theo biểu mẫu của Quỹ VINIF. Hội đồng khoa học sẽ đánh giá và phê duyệt danh sách trên.