• Quy định và hướng dẫn sử dụng kinh phí tài trợ để xây dựng như: lương cho các thành viên, công tác phí, tổ chức hội nghị hội thảo, và nhiều mục khác, đặc biệt về tiêu chí lương cho các thành viên?

    Mục III.3 Quy định quản lý các dự án KH&CN quy định các yếu tố đầu vào cấu thành dự toán, khung định mức (kèm theo Phụ lục định mức lập dự toán kinh phí tài trợ, trong đó có định mức chi phí nhân công đối với từng thành viên tham gia dự án; chi phí vật tư, nguyên nhiên vật liệu, máy móc, thiết bị; chi phí hội thảo, công tác trong và ngoài nước,...).

  • Cách tính chi phí nhân công

    Cách tính chi phí nhân công = Định mức hỗ trợ tối đa X Số tháng tham gia X % thời gian tham gia mỗi tháng
    VD: Dự án thực hiện trong 24 tháng, CNDA tham gia 24 tháng, mỗi tháng tham gia 50% thời gian, định mức hỗ trợ tối đa 60 triệu thì chi phí đối với CNDA cho cả dự án là 24x50%x60 triệu = 720 triệu.