• Thông tin về chương trình?

  Được đăng trên website của Quỹ: vinif.org --> "Chương trình tài trợ" --> Tài trợ dự án KH&CN, trong đó có các thông tin về:
  - Mục tiêu.
  - Đối tượng và lĩnh vực ưu tiên.
  - Kết quả nghiên cứu
  - Vấn đề về sở hữu trí tuệ.
  - Cơ chế tài chính.
  - Hồ sơ đề xuất.
  - Kế hoạch xét chọn, thẩm định dự án và địa chỉ nhận hồ sơ.

  Đường dẫn, link tham khảo: https://vinif.org/document/bieu-mau-chuong-trinh-ho-tro-nghien-cuu-thuong-nien/

 • Thời hạn nhận hồ sơ đề xuất?

  Từ ngày 01/03/2023 đến 27/04/2023, thông tin được đăng và cập nhật trên website: https://vinif.org/sponsor-programs/tai-tro-du-an-khoa-hoc-va-cong-nghe/

 • Yêu cầu về gửi hồ sơ?

  Nộp hồ sơ online qua http://oms.vinif.org. Đơn đăng ký là bản scan và đóng dấu của tổ chức chủ trì.