Thực hiện Thỏa thuận tài trợ

 • Có quy định gì cho việc chi tiêu 90% kinh phí dành cho người nhận học bổng không?
  Kinh phí dành cho người nhận học bổng được sử dụng cho các hoạt động phục vụ cho nghiên cứu của tiến sĩ.
 • Trong trường hợp cần thiết người nhận học bổng có được gia hạn không?

  Trong trường hợp cần thiết, tiến sĩ có thể nộp đơn xin gia hạn trước khi kết thúc thời gian thực hiện để VNCDLL xem xét, quyết định. Thời gian gia hạn (nếu được chấp thuận) không quá 12 (mười hai) tháng. Trong thời gian gia hạn, VNCDLL sẽ không cấp kinh phí.

 • Các kết quả nghiên cứu được công bố, đăng tải, luận văn, luận án của người nhận học bổng có ghi nhận hỗ trợ của VNCDLL và một đơn vị/tổ chức khác có được chấp nhận không?

  Các công bố, đăng tải, luận văn, luận án của người nhận học bổng của ghi nhận sự hỗ trợ của VNCDLL và đơn vị/tổ chức khác vẫn có thể được chấp nhận.

 • Người nhận học bổng cần lưu ý gì về các sản phẩm là bài báo không?

  Trong quá trình thực hiện Thỏa thuận tài trợ, Quỹ không nghiệm thu các bài báo nằm trong các tạp chí thuộc các nhà xuất bản Hindawi và MDPI.