Báo cáo kết quả học tập, nghiên cứu

 • Về thời gian kết thúc thực hiện học bổng được tính 01 năm từ khi ký nhận học bổng hay tính trong 01 năm học.

  Thời gian thực hiện học bổng kết thúc sau 01 năm kể từ ngày ký Thỏa thuận tài trợ.

 • Trong hồ sơ báo cáo, tôi có cần xin thư nhận xét (riêng) của giáo viên hướng dẫn hay không, hay chỉ cần hoàn thành mẫu báo cáo có nhận xét của giáo viên hướng dẫn?

  Bạn có thể xin nhận xét của Giáo viên hướng dẫn vào trong Báo cáo hoặc xin thư nhận xét riêng.

 • Minh chứng các kết quả cần bổ sung và trình bày theo cách nào? Ví dụ như việc thu thập dữ liệu thì cần minh chứng như thế nào??

  Quỹ không yêu cầu bạn phải trình bày các minh chứng theo một khuôn mẫu. Tuy nhiên, bạn cần phải đưa ra các minh chứng (ví dụ như: bảng điểm có dấu, luận văn, bài báo,…) cho việc những điều bạn nêu trong báo cáo là đúng với thực tế (ví dụ như: ảnh chụp, link, ...).

 • Trong các bài báo đăng trên các tạp chí, lời cảm ơn Quỹ sẽ được ghi ở vị trí nào trong bài báo? Lời cảm ơn chỉ ghi khi mình đứng tên đầu trong bài báo hay ghi cả khi mình đứng tên sau?

  1. Bạn ghi lời cảm ơn trong phần “Lời cảm ơn” (Acknowledgement) của bài báo.
  2. Bạn có thể ghi trong cả 2 trường hợp.

 • Trong quá trình thực hiện nghiên cứu tôi đã gặp một số khó khăn nên không hoàn thành được các công việc trong báo cáo. Tôi có được gia hạn thời gian làm nghiên cứu không?

  Có. Thời gian gia hạn tối đa là 01 năm.

  Bạn nộp báo cáo kèm theo đơn xin gia hạn. Trong báo cáo bạn cần:
  + Nêu rõ các kết quả đã đạt được đến thời điểm hiện tại kèm theo minh chứng và các kết quả chưa đạt được theo như kế hoạch đã đề ra.
  + Kế hoạch học tập, nghiên cứu trong thời gian tới.
  + Xác nhận của nhà bảo trợ (hay giáo viên hướng dẫn)
  Và đơn gia hạn cũng cần có xác nhận của nhà bảo trợ.

 • Thời hạn nộp báo cáo kết quả học tập, nghiên cứu là khi nào?

  Người nhận học bổng nộp báo cáo kết quả học tập, nghiên cứu trong vòng 10 (mười) ngày sau khi kết thúc thời gian nhận học bổng.