Dự kiến kết quả cần nêu rõ thời gian dự kiến công bố bài báo quốc tế và báo cáo tại hội nghị khoa học quốc tế theo các mốc thời gian như Quỹ đã quy định (kết quả sau 6 tháng, 1 năm nhận học bổng sau tiến sĩ và cho cả thời gian thực hiện nghiên cứu sau tiến sĩ).

Có. Bạn gửi 1 bộ hồ sơ đầy đủ theo như quy định trên Website của Quỹ tại link: https://vinif.org/sponsor-programs/hoc-bong-thac-si-tien-si-trong-nuoc/

Để đăng ký học bổng cần làm đơn đăng ký, nộp tại quầy tiếp tân

Để đăng ký học bổng, cần đến cơ sở của VinIF

Load More