Vingroup Innovation Fund (VINIF), Big Data Research Institute (VINBIGDATA) was established by Vingroup Group with the function of assisting organizations and individuals in conducting scientific, technological research and innovation. , in order to create positive and sustainable changes for Vietnam.

Quỹ VINIF hướng tới nhiệm vụ hỗ trợ các nhà khoa học Việt Nam thực hiện các dự án xuất sắc, có tầm ảnh hưởng lớn, với định hướng ứng dụng cùng phương pháp tiếp cận và công nghệ hiện đại.