List of sponsored master-affiliate schemes

Funded projects

JM20-08 – Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo

Tên ngành đào tạo: Tiếng Việt: Khoa học Dữ liệu Tiếng Anh: Data Science Tên chương trình: Data Science and

JM20-07 – Toán ứng dụng

Tên ngành đào tạo:+ Tiếng Việt: Toán ứng dụng (Chương trình cao học quốc tế Viện Toán học)+ Tiếng Anh:

JM20-06 – Khoa học dữ liệu

Tên ngành đào tạo: Tiếng Việt: Khoa học dữ liệu Tiếng Anh: Data Science Mã ngành đào tạo: Thí điểm

JM20-03 – Công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) hướng Khoa học dữ liệu, gắn liền với Học máy và Trí tuệ nhân tạo

Mục tiêu chungĐào tạo và bồi dưỡng người học có phẩm chất và năng lực tốt trở thành các chuyên

JM20-01 – Khoa học dữ liệu ứng dụng

Mục tiêu chung: Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về Khoa học dữ liệu đáp ứng nhu cầu