List of sponsored master-affiliate schemes

JM20-08 – Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo

Tên ngành đào tạo:Tiếng Việt: Khoa học Dữ liệuTiếng Anh: Data ScienceTên chương trình: Data Science and Artificial IntelligenceMã ngành

JM20-07 – Toán ứng dụng

Tên ngành đào tạo:+ Tiếng Việt: Toán ứng dụng (Chương trình cao học quốc tế Viện Toán học)+ Tiếng Anh:

JM20-06 – Khoa học dữ liệu

Tên ngành đào tạo:Tiếng Việt: Khoa học dữ liệuTiếng Anh: Data ScienceMã ngành đào tạo: Thí điểmLoại hình đào tạo:

JM20-03 – Công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) hướng Khoa học dữ liệu, gắn liền với Học máy và Trí tuệ nhân tạo

Mục tiêu chungĐào tạo và bồi dưỡng người học có phẩm chất và năng lực tốt trở thành các chuyên

JM20-01 – Khoa học dữ liệu ứng dụng

Mục tiêu chung: Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về Khoa học dữ liệu đáp ứng nhu cầu