CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC ĐÀO TẠO THẠC SĨ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, CÁC NGÀNH LIÊN QUAN ĐẾN KHOA HỌC DỮ LIỆU VÀ HỌC MÁY

Các biểu mẫu liên quan

TT

TÊN BIỂU MẪU VÀ TÀI LIỆU KÝ HIỆU

CQĐT

1

Đơn đăng ký

VINIF-JM-DDK

X

2

Đề án chương trình đào tạo

VINIF-KM-TMDA

X