CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG ĐÀO TẠO THẠC SĨ, TIẾN SĨ TRONG NƯỚC

Các biểu mẫu liên quan

TT

Tên biểu mẫu và tài liệu

Ký hiệu

Thực hiện

VINIF

Ứng viên

1

QUÁ TRÌNH ĐÁNH GIÁ, XÉT CHỌN HỌC BỔNG

1.1

Đơn đăng ký

1.VINIF-HB-DDK

 

x

1.2

Lý lịch khoa học

2. VINIF-HB-LLKH

 

x

1.3

Thuyết minh – mẫu dành cho ứng viên đăng ký học bổng thạc sĩ

3.a.VINIF-HB-ThS-TMTN

 

x

1.4

Thuyết minh – mẫu dành cho ứng viên đăng ký học bổng tiến sĩ

3.b.VINIF-HB-TS-TMTN

 

x

1.5

Thư giới thiệu

4.a.VINIF-HB-TGT

 

x

1.6

Lý lịch nhà khoa học bảo trợ

4.b.VINIF-HB-LLKHBT

 

x

1.7

Xác nhận thời gian còn lại của khóa học

5. VINIF-HB-XNTG

 

x

1.8

Phiếu đánh giá

6.VINIF-HB-PDG

x

 

1.9

Biên bản họp Hội đồng thẩm định đánh giá, xét chọn

7.VINIF-HB-BBHTD

x

 

2

QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN

2.1

Hợp đồng tài trợ

8.VINIF-HB-HD

x

x

2.2

Đơn đăng ký nhận học bổng hỗ trợ công bố quốc tế

9.VINIF-HB-DDKCB

 

x

2.3

Dự toán chi phí tham dự và báo cáo kết quả nghiên cứu tại hội nghị, hội thảo khoa học quốc tế

10.VINIF-HB-DTCP

 

x

2.4

Báo cáo 6 tháng/ đột xuất/ năm 1

11.VINIF-HB-BC

 

x

2.5

Biên bản nghiệm thu

12.VINIF-HB-BBNT

x

 

2.6

Thanh lý Hợp Đồng

13.VINIF-HB-TLHD

x

x

2.7

Đơn đề nghị cấp kinh phí

14.VINIF-HB-DNTT

 

x