CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ NGHIÊN CỨU THƯƠNG NIÊN 2020

Quy định tạm thời về việc Quản lý xét chọn và tổ chức thực hiện Dự Án nghiên cứu khoa học công nghệ định hướng ứng dụng thuộc Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup được công bố để quản lý các dự án khoa học và công nghệ do Quỹ tài trợ.

Quy định này hướng đến việc cắt giảm các thủ tục và yêu cầu nhằm hỗ trợ tốt nhất cho các nhà khoa học, chuyên gia công nghệ chủ động nghiên cứu khoa học và đổi mới công nghệ.

TT

TÊN BIỂU MẪU VÀ TÀI LIỆU KÝ HIỆU

VINIF

CNDA

I

QUY ĐỊNH ĐÁNH GIÁ, XÉT CHỌN DỰ ÁN

VINIF-QDXC

II

 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NGUỒN KINH PHÍ TÀI TRỢ

VINIF-HDSDNKP

III

 ĐÁNH GIÁ, XÉT CHỌN DỰ ÁN

1.1

Đơn đăng ký

VINIF-A-DDK new

 

X

1.2

Thuyết minh Dự Án

VINIF-A-TMDA new

 

X

1.3

Phiếu tiếp nhận Dự Án

VINIF-A-PTN

X

 

1.4

Phiếu đánh giá, xét chọn Dự Án

VINIF-A-PDG

X

 

1.5

Biên bản kiểm phiếu đánh giá, xét chọn Dự Án

VINIF-A-BBKP

X

 

1.6

Biên bản họp Hội đồng tư vấn đánh giá, xét chọn Dự Án

VINIF-A-BBHTV

X

 

1.7

Thông báo giải trình, bổ sung thông tin

VINIF-A-TBBSTT

X

 

1.8

Công văn giải trình, bổ sung thông tin

VINIF-A-CVBSTT

 

X

1.9

Phiếu thẩm định Dự Án

VINIF-A-PTD

X

 

1.10

Biên bản kiểm phiếu thẩm định Dự Án

VINIF-A-BBTD

X

 

1.11

Biên bản họp Hội đồng thẩm định đánh giá, xét chọn

VINIF-A-BBHTD

X

 

1.12

Bảng tổng hợp đánh giá xét chọn Dự Án

VINIF-A-THDG

X

 

1.13

Quyết định phê duyệt danh mục Dự Án tài trợ

VINIF-A-QDDM

X

 

1.14

Thông báo kết quả đánh giá, xét chọn Dự Án

VINIF-A-TBKQ

X

 

III

QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN

2.1

Hợp Đồng Tài Trợ tài trợ Dự Án

VINIF-B-HD

X

X

2.2

Báo cáo nội dung khoa học, tiến độ thực hiện và tình hình sử dụng kinh phí của Dự Án

VINIF-B-BCTD

 

X

2.3

Xác nhận khối lượng nội dung và tình hình sử dụng kinh phí

VINIF-B-XNTD

X

 

2.4

Biên bản kiểm tra, đánh giá trong quá trình thực hiện Dự Án

VINIF-B-BBKTTD

X

 

2.5

Thông báo điều chỉnh

VINIF-B-TBDC

 

X

2.6

Xác nhận điều chỉnh

VINIF-B-XNDC

X

 

2.7

Báo cáo tổng hợp quá trình thực hiện Dự Án

VINIF-B-BCTH

 

X

2.8

Công văn đề nghị đánh giá, nghiệm thu Dự Án

VINIF-B-CVDGNT

 

X

2.9

Thông báo tổ chức đánh giá, nghiệm thu Dự Án

VINIF-B-TBNT

X

 

2.10

Phiếu đánh giá, nghiệm thu báo cáo tổng hợp quá trình thực hiện Dự Án

VINIF-B-PDGNT

X

 

2.11

Biên bản kiểm phiếu đánh giá, nghiệm thu báo cáo tổng hợp quá trình thực hiện Dự Án

VINIF-B-BBNTND

X

 

2.12

Biên bản tổ chức đánh giá, nghiệm thu Dự Án

VINIF-B-BBDGNT

X

 

2.13

Biên bản bàn giao sản phẩm khoa học và công nghệ đã hoàn thành

VINIF-B-BBBGSP

X

 

2.14

Biên bản hoàn thiện hồ sơ đánh giá nghiệm thu Dự Án

VINIF-B-BBHTHS

 

 

2.15

Quyết định công nhận kết quả thực hiện Dự Án

VINIF-B-CNKQ

X

 

2.16

Thanh lý Hợp Đồng Tài Trợ

VINIF-B-TLHD

X