VINIF.2021.DA00199 – Synthesis of recombinant sgp130 to target IL-6 trans-signalling and application for treatment of some human cancer types in intro and in vivo

Chủ nhiệm dự án
GS. TS. Nguyễn Lĩnh Toàn & TS. Nguyễn Thị Mai Ly
Tổ chức chủ trì
Học viện Quân Y
Chủ nhiệm dự án
GS. TS. Nguyễn Lĩnh Toàn & TS. Nguyễn Thị Mai Ly
Tổ chức chủ trì
Học viện Quân Y

Tags

Tags