VINIF.2021.DA00159 – A multimodal control framework for upper-limb exoskeleton in tremor assessment and suppression

Chủ nhiệm dự án
PGS. TS. Nguyễn Hoài Sơn & TS. Lưu Triều Phát
Tổ chức chủ trì
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM (HCMUTE)
Chủ nhiệm dự án
PGS. TS. Nguyễn Hoài Sơn & TS. Lưu Triều Phát
Tổ chức chủ trì
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM (HCMUTE)

Tags

Tags