List of sponsored annual projects

VINIF.2022.DA00020 – Asen trong lúa gạo Việt Nam: Hiện trạng, dự báo xu hướng trong tương lai và các giải pháp giảm thiểu

Asen là nguyên tố có hại, có thể gây ung thư. Ở những vùng đất ô nhiễm Asen, nguyên tố

VINIF.2022.DA00030 – Nghiên cứu phát triển hệ thống tự động hóa quy trình trưởng thành noãn trong ống nghiệm tăng cường trên chip

Việt Nam là một trong những quốc gia có tỷ lệ vô sinh cao trên thế giới. Theo nghiên cứu,

VINIF.2022.DA00036 – Evaluating DNA methylation of transposable elements LINE-1 and Alu in cancers for developing blood based epigenetic diagnosis biomarkers

Tính cấp thiết: Thay đổi mức độ methyl hóa DNA ở nucleotide cytosine trong phức CpG được chứng minh là