CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG SAU TIẾN SĨ TRONG NƯỚC

Các biểu mẫu liên quan

CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG ĐÀO TẠO THẠC SĨ, TIẾN SĨ TRONG NƯỚC

Các biểu mẫu liên quan

CHƯƠNG TRÌNH LƯU GIỮ CÁC GIÁ TRỊ VĂN HOÁ, LỊCH SỬ

Các biểu mẫu liên quan

CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ NGHIÊN CỨU THƯỜNG NIÊN 2021

Quy định tạm thời về việc Quản lý xét chọn và tổ chức thực hiện Dự Án nghiên cứu khoa học công nghệ định hướng ứng dụng thuộc Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup được công bố để quản lý các dự án khoa học và công nghệ do Quỹ tài trợ.

Quy định này hướng đến việc cắt giảm các thủ tục và yêu cầu nhằm hỗ trợ tốt nhất cho các nhà khoa học, chuyên gia công nghệ chủ động nghiên cứu khoa học và đổi mới công nghệ.

HỘI NGHỊ, HỘI THẢO VÀ GIÁO SƯ THỈNH GIẢNG

Các biểu mẫu liên quan