CHƯƠNG TRÌNH TÀI TRỢ DỰ ÁN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Quy định về việc Quản lý xét chọn và tổ chức thực hiện Dự án nghiên cứu khoa học công nghệ thuộc Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup được công bố để quản lý các Dự án Khoa học và Công nghệ do Quỹ tài trợ.

Quy định này hướng đến việc cắt giảm các thủ tục và yêu cầu nhằm hỗ trợ tốt nhất cho các nhà khoa học, chuyên gia công nghệ chủ động nghiên cứu khoa học và đổi mới công nghệ.