Quy định, biểu mẫu

CHƯƠNG TRÌNH LƯU GIỮ CÁC GIÁ TRỊ VĂN HOÁ, LỊCH SỬ

Các biểu mẫu liên quan

TTTên biểu mẫu và tài liệuKý hiệuỨng viênVINIF
I QUY ĐỊNH QUẢN LÝ CÁC CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO
II BIỂU MẪU
1 Đơn đăng ký tài trợ sự kiện lưu giữ giá trị văn hóa, lịch sử
2 Đơn đăng ký tài trợ dự án lưu giữ các giá trị văn hóa, lịch sử document new
3 Thuyết minh dự án lưu giữ các giá trị văn hóa, lịch sử document new
4 Dự toán kinh phí dự án lưu giữ các giá trị văn hóa, lịch sử document new