Quy định, biểu mẫu

CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG SAU TIẾN SĨ TRONG NƯỚC

Quy định, biểu mẫu liên quan

TTTên biểu mẫu và tài liệuKý hiệuCQĐTVINIF
I QUY ĐỊNH QUẢN LÝ CÁC CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO document new
II BIỂU MẪU
1 Đơn đăng ký
2 Thuyết minh đề cương
3 Xác nhận của người bảo trợ và Đơn vị chủ trì nghiên cứu
4 Lý lịch nhà khoa học bảo trợ
5 Thư giới thiệu
6 Xác nhận của Cơ quan công tác