Biểu mẫu

CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG SAU TIẾN SĨ TRONG NƯỚC

Các biểu mẫu liên quan

TTTên biểu mẫu và tài liệuKý hiệuỨng viênVINIF
1 QUY ĐỊNH QUẢN LÝ CÁC CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO
BDI_VinIF02
2 QUÁ TRÌNH ĐÁNH GIÁ, XÉT CHỌN HỌC BỔNG
2.1 Đơn đăng ký
2.2 Lý lịch khoa học
2.3 Thuyết minh đề cương document new
2.4 Xác nhận bảo trợ
2.5 Lý lịch nhà khoa học bảo trợ
2.6 Thư giới thiệu