Quy định, biểu mẫu

CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC ĐÀO TẠO THẠC SĨ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, CÁC NGÀNH LIÊN QUAN ĐẾN KHOA HỌC DỮ LIỆU VÀ HỌC MÁY

Quy định, biểu mẫu liên quan

TTTên biểu mẫu và tài liệuKý hiệuCQĐT
I QUY ĐỊNH QUẢN LÝ CÁC CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO
II BIỂU MẪU
1 Đơn đăng ký
2 Đề án chương trình đào tạo