Biểu mẫu

CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG ĐÀO TẠO THẠC SĨ, TIẾN SĨ TRONG NƯỚC

Các biểu mẫu liên quan

TTTên biểu mẫu và tài liệuKý hiệuỨng viênVINIF
I QUY ĐỊNH QUẢN LÝ CÁC CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO
BDI_VinIF02
II BIỂU MẪU
1 Đơn đăng ký
2 Lý lịch khoa học
3 Kế hoạch học tập – mẫu dành cho ứng viên đăng ký học bổng thạc sĩ document new
4 Thuyết minh – mẫu dành cho ứng viên đăng ký học bổng tiến sĩ document new
5 Thư giới thiệu
6 Lý lịch nhà khoa học bảo trợ