Biểu mẫu

CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG ĐÀO TẠO THẠC SĨ, TIẾN SĨ TRONG NƯỚC

Các biểu mẫu liên quan

TTTên biểu mẫu và tài liệuKý hiệuỨng viênVINIF
1 QUY ĐỊNH QUẢN LÝ CÁC CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO
2 QUÁ TRÌNH ĐÁNH GIÁ, XÉT CHỌN HỌC BỔNG
2.1 Đơn đăng ký
2.2 Lý lịch khoa học
2.3 Thuyết minh – mẫu dành cho ứng viên đăng ký học bổng thạc sĩ
2.4 Thuyết minh – mẫu dành cho ứng viên đăng ký học bổng tiến sĩ
2.5 Thư giới thiệu
2.6 Lý lịch nhà khoa học bảo trợ
2.7 Xác nhận thời gian còn lại của khóa học
2.8 Phiếu đánh giá
2.9 Biên bản họp Hội đồng thẩm định đánh giá, xét chọn
3 QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN
3.1 Thỏa thuận tài trợ
3.2 Báo cáo 6 tháng/ đột xuất/ năm 1
3.3 Biên bản nghiệm thu
3.4 Thanh lý Thỏa thuận
3.5 Đơn đề nghị cấp kinh phí