Biểu mẫu

CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG ĐÀO TẠO THẠC SĨ, TIẾN SĨ TRONG NƯỚC

Các biểu mẫu liên quan

TTTên biểu mẫu và tài liệuKý hiệuỨng viênVINIF
1 QUY ĐỊNH QUẢN LÝ CÁC CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO
BDI_VinIF02
2 QUÁ TRÌNH ĐÁNH GIÁ, XÉT CHỌN HỌC BỔNG
2.1 Đơn đăng ký document new
2.2 Lý lịch khoa học
2.3 Thuyết minh – mẫu dành cho ứng viên đăng ký học bổng thạc sĩ
2.4 Thuyết minh – mẫu dành cho ứng viên đăng ký học bổng tiến sĩ
2.5 Thư giới thiệu
2.6 Lý lịch nhà khoa học bảo trợ
3 QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN
3.1 Thỏa thuận tài trợ
5. VINIF-HB-TTTT
3.2 Báo cáo 6 tháng/ đột xuất/ năm 1 document new
3.3 Biên bản nghiệm thu
7.VINIF-HB-BBNT
3.4 Thanh lý Thỏa thuận
8.VINIF-HB-TLTT