Quy định, biểu mẫu

CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG ĐÀO TẠO THẠC SĨ, TIẾN SĨ TRONG NƯỚC

Quy định, biểu mẫu liên quan

TTTên biểu mẫu và tài liệuKý hiệuỨng viênVINIF
I QUY ĐỊNH QUẢN LÝ CÁC CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO document new
II QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI NGƯỜI NHẬN HỌC BỔNG ĐÀO TẠO THẠC SĨ, TIẾN SĨ document new
III BIỂU MẪU
1 Đơn đăng ký
2 Lý lịch khoa học
2.VINIF-HB-LLKH
3 Kế hoạch học tập – mẫu dành cho ứng viên đăng ký học bổng thạc sĩ
4 Thuyết minh – mẫu dành cho ứng viên đăng ký học bổng tiến sĩ
5 Thư giới thiệu
6 Lý lịch nhà khoa học bảo trợ