Biểu mẫu

CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ NGHIÊN CỨU THƯỜNG NIÊN 2021

Quy định tạm thời về việc Quản lý xét chọn và tổ chức thực hiện Dự Án nghiên cứu khoa học công nghệ định hướng ứng dụng thuộc Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup được công bố để quản lý các dự án khoa học và công nghệ do Quỹ tài trợ.

Quy định này hướng đến việc cắt giảm các thủ tục và yêu cầu nhằm hỗ trợ tốt nhất cho các nhà khoa học, chuyên gia công nghệ chủ động nghiên cứu khoa học và đổi mới công nghệ.

TTTên biểu mẫu và tài liệuKý hiệuCNDAVINIF
1 Đơn đăng ký
2 Thuyết minh Dự Án
3 Công văn giải trình, bổ sung thông tin