Biểu mẫu

CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ NGHIÊN CỨU THƯỜNG NIÊN 2021

Quy định tạm thời về việc Quản lý xét chọn và tổ chức thực hiện Dự Án nghiên cứu khoa học công nghệ định hướng ứng dụng thuộc Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup được công bố để quản lý các dự án khoa học và công nghệ do Quỹ tài trợ.

Quy định này hướng đến việc cắt giảm các thủ tục và yêu cầu nhằm hỗ trợ tốt nhất cho các nhà khoa học, chuyên gia công nghệ chủ động nghiên cứu khoa học và đổi mới công nghệ.

TTTên biểu mẫu và tài liệuKý hiệuCNDAVINIF
I QUY ĐỊNH QUẢN LÝ DỰ ÁN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
II ĐÁNH GIÁ, XÉT CHỌN DỰ ÁN
2.1 Đơn đăng ký
2.2 Thuyết minh Dự Án
2.3 Phiếu tiếp nhận Dự Án
2.4 Phiếu đánh giá, xét chọn Dự Án
2.5 Biên bản kiểm phiếu đánh giá, xét chọn Dự Án
2.6 Biên bản họp Hội đồng tư vấn đánh giá, xét chọn Dự Án
2.7 Thông báo giải trình, bổ sung thông tin
2.8 Công văn giải trình, bổ sung thông tin
2.9 Phiếu thẩm định Dự Án
2.10 Biên bản kiểm phiếu thẩm định Dự Án
2.11 Biên bản họp Hội đồng thẩm định đánh giá, xét chọn
2.12 Bảng tổng hợp đánh giá xét chọn Dự Án
2.13 Quyết định phê duyệt danh mục Dự Án tài trợ
2.14 Thông báo kết quả đánh giá, xét chọn Dự Án
III QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN
3.1 Hợp Đồng Tài Trợ tài trợ Dự Án
VINIF-B-HD
3.2 Báo cáo nội dung khoa học, tiến độ thực hiện và tình hình sử dụng kinh phí của Dự Án
3.3 Xác nhận khối lượng nội dung và tình hình sử dụng kinh phí
3.4 Biên bản kiểm tra, đánh giá trong quá trình thực hiện Dự Án
3.5 Thông báo điều chỉnh
3.6 Xác nhận điều chỉnh
3.7 Báo cáo tổng hợp quá trình thực hiện Dự Án
3.8 Công văn đề nghị đánh giá, nghiệm thu Dự Án
3.9 Thông báo tổ chức đánh giá, nghiệm thu Dự Án
3.10 Phiếu đánh giá, nghiệm thu báo cáo tổng hợp quá trình thực hiện Dự Án
3.11 Biên bản kiểm phiếu đánh giá, nghiệm thu báo cáo tổng hợp quá trình thực hiện Dự Án
3.12 Biên bản tổ chức đánh giá, nghiệm thu Dự Án
3.13 Biên bản bàn giao sản phẩm khoa học và công nghệ đã hoàn thành
3.14 Biên bản hoàn thiện hồ sơ đánh giá nghiệm thu Dự Án
3.15 Quyết định công nhận kết quả thực hiện Dự Án
3.16 Thanh lý Hợp Đồng Tài Trợ
VINIF-B-TLHD