Hội nghị khoa học quốc gia FAIR 2020 diễn ra tại Trường Đại học Nha Trang

Hội nghị khoa học quốc gia về “Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin” (Hội nghị