Hội thảo khoa học quốc tế về “Đổi mới sáng tạo trong dạy học và đào tạo giáo viên” lần thứ hai – ILITE 2

Đơn vị tổ chức
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Trường Đại học Bayreuth, Cologne (CHLB Đức), Tiểu ban UNESCO về tái định hướng Giáo dục hướng tới phát triển bền vững (Đại học York, Canada

Tên chủ đề Hội thảo năm 2021: Đổi mới sáng tạo vì sự phát triển bền vững của giáo dục trong bối cảnh nhiều biến đổi (Innovation for sustainable education in the changing context).

Ngày 11 và 12/12/2021, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội phối hợpvới các trường Đại học Bayreuth, Cologne (CHLB Đức), Tiểu ban UNESCO về tái định hướng Giáo dục hướng tới phát triển bền vững (Đại học York, Canada) tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế Đổi mới sáng tạo trong dạy học và đào tạo giáo viên lần thứ hai với hình thức trực tuyến và trực tiếp.

Hội thảo khoa học quốc tế Đổi mới sáng tạo trong giảng dạy và đào tạo giáo viên (Innovation in Learning Instruction and Teacher Education) được tổ chức hai năm/lần với mục đích tạo cơ hội giao lưu, trao đổi học thuật quốc tế và phổ biến các kết quả nghiên cứu; nâng cao năng lực nghiên cứu, bồi dưỡng đội ngũ phục vụ đổi mới chương trình đào tạo theo chiến lược phát triển của ngành.

Năm 2021, hội thảo đã thu hút được các học giả đến từ Anh, Canada, Mỹ, Đức, Úc, Thái Lan, Indonesia, Singapore, Indonesia, Thái Lan, Đài Loan, Việt Nam cùng nhiều tổ chức quốc tế. Hơn 30 báo cáo được thảo luận trong 12 tiểu ban đã tạo ra diễn đàn sôi nổi về các vấn đề nóng bỏng trong giáo dục và công tác đào tạo giáo viên trên thế giới hiện nay.

Các học giả đã chia sẻ những nghiên cứu lý luận và thực tiễn về sự phát triển bền vững của giáo dục;  đổi mới sáng tạo trong mô hình và quản trị nhà trường cũng như nội dung, phương pháp giảng dạy và phương pháp đánh giá các môn học (ở tất cả các cấp học); đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên đáp ứng với những biến đổi của tình hình quốc tế và trong nước, đặc biệt là bối cảnh đại dịch toàn cầu và cuộc Cách mạng Công nghệ 4.0. Trên cơ sở này, Hội thảo đề xuất những giải pháp kịp thời phục vụ thực tiễn hoạch định chính sách cũng như hoạt động dạy học, đào tạo, bồi dưỡng giáo viên hướng tới sự phát triển bền vững và ổn định của nền giáo dục; góp phần thực hiện mục tiêu của Chương trình nghị sự 2030 về đảm bảo nền giáo dục có chất lượng, công bằng, toàn diện và thúc đẩy các cơ hội học tập suốt đời cho tất cả mọi người.

Xem thêm thông tin về hội thảo tại:

  1. https://vjst.vn/vn/tin-tuc/5705/hoi-thao-khoa-hoc-quoc-te-doi-moi-sang-tao-trong-giang-day-va-dao-tao-giao-vien.aspx
  2. https://hnue.edu.vn/Tin-t%E1%BB%A9c-S%E1%BB%B1-ki%E1%BB%87n/S%E1%BB%B1-ki%E1%BB%87n-n%E1%BB%95i-b%E1%BA%ADt/p/hoi-thao-khoa-hoc-quoc-te-doi-moi-sang-tao-trong-day-hoc-va-dao-tao-giao-vien-lan-thu-2-8953
Đơn vị tổ chức
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Trường Đại học Bayreuth, Cologne (CHLB Đức), Tiểu ban UNESCO về tái định hướng Giáo dục hướng tới phát triển bền vững (Đại học York, Canada

Tags

Tags