VINIF.2023.DA075 – Ảnh hưởng của điều kiện mô phỏng vi trọng lực đến sự phát triển sinh hình thái, sinh trưởng, sinh lý, sinh hóa và tích lũy hợp chất thứ cấp trên một số cây dược liệu

project manager image
Chủ nhiệm dự án
GS.TS. Dương Tấn Nhựt
Tổ chức chủ trì
Viện Nghiên cứu Khoa học Tây Nguyên - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Mục tiêu của dự án

Đánh giá được tác động của điều kiện MG (không trọng lực) lên sự phát sinh hình thái, tăng trưởng, sinh lý, sự biểu hiện gen liên quan đến con đường sinh tổng hợp hợp chất thứ cấp và tích lũy hợp chất thứ cấp ở cây Sâm Ngọc Linh, Diệp hạ châu và Dừa cạn. Kết quả từ đề tài này sẽ là cơ sở khoa học cho việc ứng dụng công nghệ tế bào dưới điều kiện mô phỏng MG trong sản xuất hợp chất thứ cấp ở cây Sâm Ngọc Linh, Diệp hạ châu và Dừa cạn.

Nội dung chính của dự án

Xác định tốc độ quay của clinostat và thời gian tiếp xúc với điều kiện MG đến sự thay đổi hình thái tế bào, sự phát sinh hình thái và sinh trưởng của tế bào cây Sâm Ngọc Linh, Diệp hạ châu và Dừa cạn.
(2) Xác định tốc độ quay của clinostat và thời gian tiếp xúc với điều kiện MG đối với biến đổi ở cấp độ sinh lý và sinh hoá của tế bào cây Sâm Ngọc Linh, Diệp hạ châu và Dừa cạn như hàm lượng sắc tố, hormone nội sinh, hoạt động của enzyme chống oxy hóa, hàm lượng chất chống oxy hóa, hàm lượng gốc tự do nội bào, sự sản sinh hormone ethylene, vv.
(3) Xác định tốc độ quay của clinostat và thời gian tiếp xúc với điều kiện MG đối với sự tích lũy các hợp chất saponin trong tế bào cây Sâm Ngọc Linh, sự tích lũy các hợp chất lignan trong tế bào cây Diệp hạ châu và sự tích lũy các hợp chất alkaloid trong tế bào cây Dừa cạn.
(4) Xác định tốc độ quay của clinostat và thời gian tiếp xúc với điều kiện MG đối với sự biểu hiện của một số gen liên quan đến con đường sinh tổng hợp hợp chất thứ cấp ở tế bào cây Sâm Ngọc Linh, Diệp hạ châu và Dừa cạn.
(5) Xác định sự thay đổi về sinh trưởng và tích lũy hợp chất thứ cấp của cây Sâm Ngọc Linh, Diệp hạ châu và Dừa cạn có nguồn gốc từ MG trong điều kiện có trọng lực (giai đoạn phục hồi sau xử lý MG).
(6) Thiết lập quy trình liên quan đến ứng dụng công nghệ tế bào dưới điều kiện mô phỏng MG trong sản xuất hợp chất thứ cấp ở cây Sâm Ngọc Linh, Diệp hạ châu và Dừa cạn.

Tác động của dự án

Công nghệ đột phá ứng dụng điều kiện mô phỏng vi trọng lực trong vai trò kích kháng tăng cường sinh tổng hợp hợp chất thứ cấp ở cây dược liệu là hướng đi mới ở Việt Nam và trên thế giới. Làm chủ công nghệ này sẽ góp phần nâng cao hiểu biết về các tác động có lợi của điều kiện vi trọng lực đối với cây trồng cũng như khai thác ứng dụng vấn đề này trong thực tiễn. Hơn nữa, chúng tôi hy vọng rằng các kết quả từ dự án này về ảnh hưởng của điều kiện vi trọng lực lên sự phát sinh hình thái, sinh trưởng, sinh lý học và tích lũy hợp chất thứ cấp ở cây dược liệu sẽ là những dẫn liệu khoa học có giá trị cho việc biên soạn các sách/chương sách chuyên khảo phục vụ cho công tác giảng dạy ngành Công nghệ sinh học thực vật.

project manager image
Chủ nhiệm dự án
GS.TS. Dương Tấn Nhựt
Tổ chức chủ trì
Viện Nghiên cứu Khoa học Tây Nguyên - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Tags

Tiến độ dự kiến
01/11/2023
30/10/2024
Giai đoạn 1

1. Thiết lập nguồn mẫu cấy in vitro cây Sâm Ngọc Linh, Diệp hạ châu và Dừa cạn
2. Nuôi cấy huyền phù tế bào cây Sâm Ngọc Linh, Diệp hạ châu và Dừa cạn
3. Nghiên cứu ảnh hưởng của tốc độ quay mô phỏng MG và thời gian tiếp xúc với điều kiện MG đến sự sinh trưởng và phát triển của tế bào cây Sâm Ngọc Linh, Diệp hạ châu và Dừa cạn
4. Nghiên cứu ảnh hưởng của tốc độ quay mô phỏng MG và thời gian tiếp xúc với điều kiện MG đến một số chỉ tiêu sinh lý – sinh hoá của tế bào cây Sâm Ngọc Linh, Diệp hạ châu và Dừa cạn
5. Bản thảo bài báo 1
6. Báo cáo hội nghị quốc tế
7. Báo cáo hội nghị trong nước
8. Hỗ trợ đào tạo nghiên cứu sinh

30/10/2025
Giai đoạn 2

1. Nghiên cứu ảnh hưởng của tốc độ quay mô phỏng MG và thời gian tiếp xúc với điều kiện MG đến sự biểu hiện gen của tế bào cây Sâm Ngọc Linh, Diệp hạ châu và Dừa cạn
2. Nghiên cứu ảnh hưởng của tốc độ quay mô phỏng MG và thời gian tiếp xúc với điều kiện MG đến sự tích lũy hợp chất thứ cấp của tế bào cây Sâm Ngọc Linh, Diệp hạ châu và Dừa cạn
3. Bản thảo bài báo 2
4. Nghiên cứu quá trình phát sinh cơ quan và phôi soma của tế bào cây Sâm Ngọc Linh, Diệp hạ châu và Dừa cạn nuôi cấy dưới điều kiện MG
5. Đánh giá sự thay đổi về sinh trưởng của cây Sâm Ngọc Linh, Diệp hạ châu và Dừa cạn có nguồn gốc từ MG trong điều kiện có trọng lực (giai đoạn phục hồi sau xử lý MG)
6. Báo cáo khoa học quốc gia

30/10/2026
Giai đoạn 3

1. Đánh giá khả năng tích lũy hợp chất thứ cấp của cây Sâm Ngọc Linh, Diệp hạ châu và Dừa cạn có nguồn gốc từ MG trong điều kiện có trọng lực (giai đoạn phục hồ
2. Bản thảo bài báo 3
3. Quy trình liên quan đến ứng dụng công nghệ tế bào dưới điều kiện mô phỏng MG
4. Bằng sáng chế
5. Báo cáo tổng kết