VINIF.2022.DA00020 – Asen trong lúa gạo Việt Nam: Hiện trạng, dự báo xu hướng trong tương lai và các giải pháp giảm thiểu

project manager image
Chủ nhiệm dự án
GS.TS. Nguyễn Ngọc Minh
Tổ chức chủ trì
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

Asen là nguyên tố có hại, có thể gây ung thư. Ở những vùng đất ô nhiễm Asen, nguyên tố này có thể được hút thu và tích lũy trong gạo. Do gạo là nguồn lương thực chính của hơn ½ dân số toàn cầu nên Asen trong gạo là vấn đề được cộng đồng khoa học đặc biệt quan tâm. Hầu hết các vùng đồng bằng trồng lúa trên thế giới đều tích tụ Asen. Do đó, sự tích lũy Asen trong lúa gạo được xem là một trong những nguy cơ lớn (bên cạnh biến đổi khí hậu) có thể tác động đến canh tác lúa nước, an ninh lương thực và an toàn thực phẩm trên quy mô toàn cầu. Do Asen sẵn có trong đất, trầm tích nên sự hút thu và tích lũy Asen trong lúa được xem là “không thể đảo ngược”. Mặc dù vậy, giới hạn hút thu và tích lũy Asen phụ thuộc vào các yếu tố lý hóa học môi trường đất. Vì vậy, phát triển các kỹ thuật canh tác phù hợp cũng có thể hạn chế phần nào sự hút thu và tích lũy Asen. Trong bối cảnh có nhiều biến động lớn về môi trường ví dụ như biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn, gia tăng ô nhiễm; và sự thay đổi nhanh chóng về kỹ thuật chọn giống, phân bón, tưới tiêu, mức độ tích lũy Asen trong lúa gạo nhiều khả năng sẽ thay đổi. Dự án này được thực hiện nhằm dự báo xu hướng tích lũy Asen trong tương lai và đề xuất các giải pháp kỹ thuật phù hợp để cải thiện chất lượng gạo, góp phần hạn chế tác động tiêu cực đến sức khỏe cộng đồng và đảm bảo sinh kế cho hàng triệu lao động ở các vùng nông thôn.

project manager image
Chủ nhiệm dự án
GS.TS. Nguyễn Ngọc Minh
Tổ chức chủ trì
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

Tags

Tiến độ dự kiến
01/12/2022
30/11/2023
Giai đoạn 1

– Báo cáo kết quả rà soát green house và xây dựng các hệ thống mesocosm experiments;
– Bộ số liệu về hàm lượng As trong đất, rơm, gạo và số liệu về các tính chất đất, rơm, gạo (năm 1);
– Bản đồ sơ lược phân bố địa lý;
– Báo cáo kết quả thực hiện năm thứ 1;
– 01 bản thảo bài báo dự kiến gửi đăng trên tạp chí trong danh mục đã đăng ký.

30/11/2024
Giai đoạn 2

– Bộ số liệu về hàm lượng As trong đất, rơm, gạo và số liệu về các tính chất đất, rơm, gạo (năm 2);
– Bản đồ mô phỏng phân bố địa lý (hoàn chỉnh) về hàm lượng As trong đất, gạo;
– Bộ số liệu về mức độ ảnh hưởng của một số điều kiện nghiên cứu đến sự tích lũy As trong đất, lúa, gạo;
– Hoàn thành thiết kế thí nghiệm và địa điểm thí nghiệm đồng ruộng;
– 01 báo cáo kết quả năm thứ 2;
– 01 bài đăng (hoặc thư chấp nhận được đăng) trong hội thảo theo danh mục dự án đã đăng ký và được quỹ thống nhất;
– 01 bài báo được chấp nhận đăng, 01 bài báo gửi đăng trên tạp chí trong danh mục đã đăng ký.

30/11/2025
Giai đoạn 3

– Bộ số liệu hoàn thiện về mức độ ảnh hưởng của một số điều kiện nghiên cứu đến sự tích lũy As trong đất, lúa, gạo;
– Mô hình mô phỏng số phận và sự chuyển dịch của As theo các giai đoạn phát triển của cây lúa, từ đất đến hạt;
– Bộ số liệu về hàm lượng As trong các mẫu thí nghiệm ngoài đồng ruộng; từ đó sẽ có các biện pháp để điều chỉnh cho các vụ tiếp theo;
– Gạo có hàm lượng As giảm từ >300µg/kg xuống dưới 50µg/kg (hướng tới gạo không chứa As);
– 03 bài báo được chấp nhận đăng trên tạp chí trong danh mục đã đăng ký;
– 01 bằng sở hữu trí tuệ và/hoặc bằng chứng về việc tiếp nhận yêu cầu thẩm định nội dung của cơ quan có thẩm quyền cấp bằng sở hữu trí tuệ;
– 01 báo cáo kết quả.