VINIF.2020.COVID-19.DA03 – Phát triển hệ thống cảnh báo sớm quốc gia về dịch bệnh Covid-19 toàn cầu nhằm đánh giá nguy cơ lây nhiễm và xây dựng kế hoạch đáp ứng khẩn cấp (EpiNEWS)

Chủ nhiệm dự án
GS.TS Lê Thị Hương
Tổ chức chủ trì
Viện Đào tạo Y học Dự phòng và Y tế Công cộng, Trường Đại học Y Hà Nội

Dự án này nhằm phát triển dữ liệu lớn và cách tiếp cận phân tích đa chiều để xác định, dự đoán và cảnh báo nguy cơ bùng phát dịch Covid-19 ở cấp quốc gia và cấp tỉnh của Việt Nam. Dự án phát triển một công cụ để đánh giá khả năng lây lan của dịch Covid-19 trong các môi trường và bối cảnh cụ thể. Ngoài ra, dự án còn tìm cách thiết lập một cơ chế chia sẻ, kết hợp và thu thập nhiều bộ dữ liệu về các hành vi, biến đổi khí hậu, các mối đe dọa mới nổi và tính dễ bị tổn thương ở cấp độ cá nhân và hệ thống. Kết quả của dự án này sẽ góp phần xây dựng năng lực của Hệ thống Y tế Việt Nam đối phó với đại dịch CoV-19  về nguồn nhân lực và xây dựng chính sách dựa trên bằng chứng.

Mục tiêu cụ thể

1. Xây dựng phương pháp tiếp cận phân tích để xác định đặc điểm và dự đoán sự lây truyền, lây lan và tác động của dịch Covid-19 tại Việt Nam và khu vực bằng các thuật toán dựa trên học máy.

2. Đánh giá mức độ nghiêm trọng và rủi ro tiềm ẩn của các tỉnh và địa phương ở Việt Nam và xác định các biện pháp ứng phó cần thiết.

3. Xây dựng dữ liệu lớn về các yếu tố đa chiều của tính dễ bị tổn thương đối với dịch Covid-19, tích hợp dữ liệu giám sát, sinh thái, điều tra và đánh giá nhanh.

4. Phát triển Hệ thống Cảnh báo Sớm Quốc gia (EpiNEWS) dựa trên web hoặc dựa trên ứng dụng về dịch bệnh Covid-19.

5. Xây dựng năng lực trong việc lập mô hình dịch bệnh và chuẩn bị ứng phó cho Hệ thống Y tế Việt Nam phối hợp với các ngành khác.

6. Thiết lập cơ chế lấy ý kiến các chuyên gia toàn cầu, khu vực và quốc gia về kiểm soát dịch bệnh và mô hình hóa để tư vấn cho chính phủ và người dân Việt Nam.

Chủ nhiệm dự án
GS.TS Lê Thị Hương
Tổ chức chủ trì
Viện Đào tạo Y học Dự phòng và Y tế Công cộng, Trường Đại học Y Hà Nội

Tags

Tiến độ dự kiến
01/03/2020
31/07/2020
Giai đoạn 1

4 bài báo ISI/Scopus – Q1

31/08/2021
Giai đoạn 2

8 bài báo ISI/Scopus – Q1

30/06/2022
Giai đoạn 3

3 bài báo ISI/Scopus – Q1