DA153_15062019 – Earable – Thiết bị đeo tai thông minh giám sát và cải thiện chất lượng giấc ngủ

Chủ nhiệm dự án
PGS.TS. Vũ Ngọc Tâm
Tổ chức chủ trì
Công ty TNHH Earable Việt Nam
Chủ nhiệm dự án
PGS.TS. Vũ Ngọc Tâm
Tổ chức chủ trì
Công ty TNHH Earable Việt Nam

Tags