DA132_15062019 – Nghiên cứu đánh giá tầm ảnh hưởng và sự lan tỏa thông tin trên mạng xã hội và xây dựng hệ thống quản trị chiến lược tiếp thị ảnh hưởng trên mạng xã hội

Chủ nhiệm dự án
TS. Nguyễn Đình Hiển ThS. Huỳnh Lê Tấn Tài
Tổ chức chủ trì
Trường Đại học Công nghệ Thông tin - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

Trong dự án này, chúng tôi đã nghiên cứu một mô hình biểu diễn các thông tin trên mạng xã hội thông qua cấu trúc ontology biểu diễn tri thức quan hệ. Thông qua cấu trúc đó, chúng tôi xác định người dùng ảnh hưởng trên mạng xã hội đối với một thương hiệu để thực hiện chiến dịch tiếp thị người ảnh hưởng đối với thương hiệu đó. Hệ thống xác định người ảnh hưởng được xây dựng dựa trên các thang đo: Mức độ yêu thích (Passion Point), Khả năng tạo nội dung (Content Creation), và Mức độ gây ảnh hưởng (Amplification Factor). Từ đó, dự án đã ứng dụng giải pháp nghiên cứu để xây dựng hệ thống quản trị chiến lược tiếp thị trên mạng xã hội.

Chủ nhiệm dự án
TS. Nguyễn Đình Hiển ThS. Huỳnh Lê Tấn Tài
Tổ chức chủ trì
Trường Đại học Công nghệ Thông tin - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

Tags