CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG ĐÀO TẠO THẠC SĨ, TIẾN SĨ TRONG NƯỚC

Các biểu mẫu liên quan

TT

TÊN BIỂU MẪU VÀ TÀI LIỆU KÝ HIỆU

HV

1

Đơn đăng ký

VINIF-TNT-DDK

X

2

Lý lịch khoa học

VINIF-TNT-LLKH

X

3

Thuyết minh mục tiêu, nội dung, phương pháp, kế hoạch học tập, nghiên cứu và dự kiến kết quả đạt được

VINIF-TNT-TMTN

X

4

Thư giới thiệu

VINIF-TNT-TGT

X

5

Đơn đăng ký nhận học bổng hỗ trợ công bố quốc tế

VINIF-TNT-DDKCB

X

6

Dự toán kinh phí

VINIF-TNT-DTCP

X