Quy định quản lý thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ định hướng ứng dụng thuộc Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VINIF) được xây dựng theo hướng tinh gọn nhằm hỗ trợ quá trình quản lý và tổ chức thực hiện nhanh chóng, hiệu quả. Kế hoạch quản lý gồm các giai đoạn chính như sau:

  1. Nộp hồ sơ đề xuất
  2. Xét chọn trong nước
  3. Thẩm định ngoài nước
  4. Ký hợp đồng tài trợ;
  5. Kiểm tra tiến độ;
  6. Xác nhận và cấp kinh phí
  7. Nghiệm thu dự án
  8. Bàn giao kết quả dự án, thanh lý và quyết toán hợp đồng.

Chi tiết Quy định quản lý thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ định hướng ứng dụng thuộc Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VINIF) sẽ được công bố trong thời gian tới.

Trang thông tin Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VINIF)