Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VINIF) hoạt động phi lợi nhuận nhằm  khuyến khích sự phát triển khoa học và công nghệ cho Việt Nam thông qua các mục tiêu chính sau:

  1. Tạo ra các công trình nghiên cứu có tầm quốc tế, các giải pháp công nghệ mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng;
  2. Xây dựng đội ngũ nhà khoa học, trí thức trẻ và năng động;
  3. Tạo điều kiện tối đa cho các nhà khoa học phát huy khả năng nghiên cứu và đổi mới sáng tạo, qua đó góp phần thay đổi môi trường và tác phong nghiên cứu tại Việt Nam;
  4. Xây dựng hệ sinh thái nhằm thúc đẩy nghiên cứu ứng dụng và gắn kết nhà nghiên cứu, viện nghiên cứu, trường đại học với doanh nghiệp.
Trang thông tin Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VINIF)